Problematika zastavení starých exekucí na Slovensku

13. 5. 2021
Vážení čtenáři, milí klienti, Společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o. je zejména díky svým zkušeným pracovníkům, kterými jsou především Mgr. Roman Kaplan a Milan Teichmann dlouhodobě jedničkou ve výkupech nemovitostí. Je to i díky našemu rozletu a znalostem evropské úpravy exekučního práva. V dnešním pojednání se proto podíváme na slovenskou úpravu zastavení starých exekucí u našich východních sousedů na Slovensku, která vzbudila ohlas i v tuzemské legislativní činnosti. Konečně byla by tato „slovenská zkušenost“ (horizontální komparace práva a právních norem, tj. teorie a praxe) i legislativní cestou v českém právním systému?

Poslanci Národní rady Slovenské republiky dne 26. června 2019 schválili zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení některých exekučních řízení a o změně a doplnění některých zákonů z dílny Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky s nabytím účinnosti od 1. 1. 2020. Jak vyplývá z důvodové zprávy k tomuto zákonu, návrh právního předpisu byl vypracovaný na základě Programového vyhlášení vlády Slovenské republiky na roky 2018-2020, ve kterém si vláda Slovenské republiky určila za cíl zabezpečit rychlejší a funkčnější vymahatelnost právem chráněných nároků v exekučním řízení a současně pomoci občanům, kteří se hlavně v důsledku exekucí ocitli v dluhové pasti. Snahou je vyřešení problému vedení některých exekucí, ve kterých nedochází k exekvovanému majetku dlužníka ani k zastavení exekucí navzdory tomu, že dlužník je nemajetný. Aktuálně se na soudech nachází více než 3 milióny exekucí. Nabytím účinnosti zákona dojde k tomu, že značné množství (počet) exekucí bude ukončených. Půjde o tzv. staré exekuce, kterými právní norma rozumí exekuce začaté před 1. dubnem 2017 a vedené podle právních předpisů účinných do 31. března 2017. Základním znakem přijatého zákona bylo definování (či vymezení) důvodu, od kterého je závislé zastavení starých exekucí přímo ex lege (ze zákona). Tímto důvodem je plynutí času. Stará exekuce se zastavuje, pokud uplynula rozhodná doba pěti let, která začíná plynout ode dne doručení prvotního pověření na vykonání exekuce soudnímu exekutorovi bez ohledu na změnu soudního exekutora. Jako příklad je možné uvést, že jestliže bylo exekutorovi doručené prvotní pověření na vykonání exekuce dne 15. února 2016, rozhodná doba uplynula dne 15. února 2021.

Vyjma rozhodné doby se stará exekuce zastavuje, jestliže oprávněný anebo povinný zanikl bez právního nástupce anebo dědického řízení po oprávněném anebo povinném byly zastavené z důvodu, že nezanechal žádný majetek anebo zanechal jen majetek nepatrné hodnoty; zastavení staré exekuce navrhl oprávněný anebo důvod na zastavení staré exekuce vyplývá ze zvláštního předpisu upravujícího konkurzní řízení. Zákon nabízí negativní vymezení případů, kdy se stará exekuce nezastavuje, pokud je o:

a.) Vymožení pohledávky na výživném,

b.) uspokojení práva na nepeněžité plnění, včetně uspokojení práva na peněžní plnění, pakliže jsou vymáhané v tom samém exekučním řízení,

c.) vymožení pohledávky vzniklé při realizaci společných programů Slovenské republiky a Evropské unie financovaných z fondů Evropské unie podle zvláštního předpisu,

d.) vymožení plnění přiznaného rozhodnutím instituce, orgánu, úřadu a agentury Evropské unie,

e.) vymožení plnění přiznaného rozhodnutím správního orgánu ve věci porušení pravidel hospodářské soutěže podle zvláštního předpisu,

f.) starou exekuci, ve které byl v posledních 18 měsících přede dnem, kdy se má stará exekuce podle tohoto zákona zastavit, dosažený výtěžek spolu alespoň ve výšce 15 EUR,

g.) starou exekuci, ve které je povinný ten, koho majetkové poměry jako dlužníka není možné uspořádat podle zvláštního předpisu upravujícího konkurzní řízení.

Pro věřitele bude tedy důležité kromě rozhodné doby brát v potaz hlavně dosažený výtěžek za posledních 18 měsíců přede dne, kdy se má stará exekuce zastavit. Pakliže tento výtěžek nebude alespoň 15 EUR, stará exekuce se zastaví. V případě, že se stará exekuce zastavila, soudní exekutor vyhotoví vyrozumění o zastavení staré exekuce. Vyrozumění o zastavení staré exekuce zašle exekutor oprávněnému nejpozději do 120 dní od zastavení staré exekuce. Zastavení staré exekuce je spojené s úhradou nákladů exekuce, které je povinen snášet oprávněný. Náklady staré exekuce se sestávají z nákladů exekutora, které si před zastavením staré exekuce z přijatého anebo vymoženého plnění oprávněně ponechal, a paušálních nákladů ve výšce 35 EUR, pakliže je soudní exekutor poplatníkem daně z přidané hodnoty (DPH), zvyšuje se výška paušálních nákladů o daň z přidané hodnoty. Proti vyrozumění o zastavení staré exekuce je možné podat námitky do 30 dní od jeho doručení (pozn. není možné namítat paušální náklady). V případě, pakliže došlo k zastavení staré exekuce, věřitel může podat opětovný návrh na vykonání exekuce. O návrhu bude rozhodovat specializovaný soud, kterým je od 1. dubna 2017 Okresní soud v Banské Bystrici podle účinného exekučního řádu (Exekučného poriadku). Při podání nového návrhu vzniká věřitelovi povinnost uhradit soudní poplatek v sumě 16, 50 EUR. Pohledávka vymáhaná ve staré exekuci se po ukončení exekučního řízení nepromlčí dříve, než uplyne jeden rok. 

Slovenské ministerstvo spravedlnosti ubezpečuje, že v případě zákona o zastavení starých exekucí se nejedná o exekuční amnestii, která by vytvořila prostor pro spekulanty. Až aplikační praxe ukáže, či tento právní prostor přinese požadovaný efekt ve snížení velkého počtu nerozhodnutých exekučních řízení.


Mgr. Petr Jezdinský (s využitím: Košťálová, Zuzana. Zastavenie starých exekúcii. Výrobné družstevníctvo, ročník 65, červenec až září 2019, s. 21.)


Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč