SVJ, bytová družstva či obchodní korporace mohou využívat hlasování per rollam až do 30. 6. 2021.

12. 1. 2021
Vážení klienti, milí čtenáři, dne 31. prosince 2020 nabyl účinnosti zákon č. 601/2020 Sb., který novelizuje tzv. lex covid, a to ve vztahu k fungování právnických osob. Ministerstvo spravedlnosti jako předkladatel návrhu právní normy reagovalo na aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, kdy jsou přijímána opatření, kterými se omezuje setkávání osob ve vnitřních prostorách obytných budov.
 
V takovém případě by samozřejmě bylo logicky ohroženo řádné fungování právnických osob, neboť nejvyšší orgán nemůže rozhodovat. Některé právnické osoby, např. obchodní korporace, družstva nebo společenství vlastníků jednotek, mívají i stovky či dokonce tisíce členů nejvyšších orgánů. Je proto nasnadě, že takové množství osob se za stávajících opatření nemůže setkat prezenčně (osobně).
 
V první řadě mohou právnické osoby i nadále rozhodovat s využitím technických prostředků, tedy distančně, a to např. v podobě videokonference či telekonference. V takovém případě se zasedání orgánu koná, avšak někteří či všichni členové jsou přítomni pouze vzdáleně. Druhou možností je rozhodovat mimo zasedání orgánu v písemné formě, tzv. per rollam (oběžníkem). Tehdy se zasedání orgánu vůbec nekoná, celý proces rozhodování probíhá pouze písemně, a to buď v listinné (např. poštou) či v elektronické formě (např. prostřednictvím datových schránek, e-mailů). Výše uvedených možností rozhodování mohou využít všechny právnické osoby bez omezení, tedy nikoli jen obchodní společnosti, ale např. i spolky, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, veřejné vysoké školy nebo nadace.
 
Legislativní novelu lze pak zejména shrnout následovně:
 
i. Byla prodloužena možnost hlasování oběžníkem pro právnické osoby, které per rollam nemají upravené v zakladatelském právním jednání (např. ve stanovách), a to do 30. června 2021.
 
ii. Byla odstraněna podmínka využití hlasování per rollam dle lex covid pouze za účinnosti mimořádných opatření při pandemii.
 
iii. Na druhou stranu nebyla prodloužena účinnost automatického prodlužování funkčního období volených orgánů právnických osob ani lhůty k projednání účetní závěrky.
 
 
Mgr. Petr Jezdinský (s použitím webu justice.cz a výše citovaného právního předpisu)

Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč