Vláda schválila návrh nového stavebního zákona.

5. 9. 2020
Vážení čtenáři, stavební zákon má za cíl podpořit a zrychlit výstavbu v České republice. Nově by tak mělo být vedeno pouze jedno stavební řízení, zakončené jedním meritorním správním rozhodnutím. Pomocí zákona se tak mají omezit průtahy. Očekává se zkrácení délky trvání správního řízení z téměř pěti a půl let na jeden rok.
 
Právní úprava přinese hned několik změn. Dojde například k vytvoření nové soustavy státní stavební správy. To by mělo přinést zásadní sjednocení, zefektivnění a zlepšení ochrany veřejných zájmů a plnou digitalizaci stavebního řízení včetně jednotného zavádění nástrojů e-Governmentu.
 
Stavební zákon by měl odstranit i tzv. ping-pong, kdy druhoinstanční odvolací orgány již nebudou vracet věc zpět k první instanci, ale budou rozhodovat přímo. Pomocí zákona dojde k posílení územních samospráv v oblasti územního plánování, zruší se dualita územního a stavebního řízení a dojde k reorganizaci dotčených orgánů a jejich integraci do krajských stavebních úřadů. Počítá se i se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu. V souvislosti s novým stavebním zákonem se mění např. zákon o požární ochraně, který člení stavby z hlediska požární bezpečnosti do čtyř kategorií. Změn se dočká i vodní zákon v oblasti integrace vybraných kompetencí orgánů veřejné správy v oblasti ochrany vod a vodního hospodářství. Dále rovněž horní zákon, lesní zákon, energetický zákon, či zákon o ochraně přírody a krajiny.
 
Legislativní rada vlády (dále jen „LRV“) po svém zamítnutí na konci června už v srpnu doporučila kabinetu schválit upravené znění návrhu nového stavebního zákona, který jí předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. „Po velmi obsáhlé rozpravě, která se mj. vedla nad terminologií a definicemi stěžejních pojmů, postavením dotčených osob v procesu přípravy územně plánovací dokumentace, problematikou soudního přezkumu, institutem plánovací smlouvy, problematikou náhrad za změny v území nebo nad úpravou podmínek pro dodatečné povolení stavby, dospěla LRV k závěru doporučit vládě předložené upravené znění návrhu nového stavebního zákona a s ním související upravené znění návrhu doprovodného změnového zákona schválit za podmínky jejich dopracování v intencích připomínek vznesených radou,” konstatovala na webu LRV. Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, že k významným koncepčním zásahům do znění zákona nedošlo, ve většině úprav šlo spíše o legislativně-technické záležitosti a právní upřesnění, aby zákon co nejlépe fungoval v aplikační praxi. Nový stavební zákon by měl být platný v roce 2021 s tím, že účinnosti bude nabývat postupně do poloviny roku 2023.
 
Vládní legislativci v červnu návrh ministerstvu vrátili “k dopracování především některých institutů a procesních i jiných úprav, které současně nebylo možno dořešit či konkrétně naformulovat přímo při projednávání”. Problém současné stavební legislativy tkví v roztříštěnosti předpisů a stavebních úřadů, kdy existuje téměř 20 typů stavebních řízení a deset typů různých povolovacích procesů. Podle návrhu zákona by po jeho schválení mělo stačit jedno správní řízení a celé řízení o povolení stavby povede jeden stavební úřad. Celý stavební proces má být digitalizovaný. Neintegrovaní do systému tzv. jednoho razítka mají zůstat pouze částečně památkáři, a to u kulturních a národních památek a památkových rezervací. Podle zástupců podnikatelských komor a svazů se zákon po zapracování připomínek odklonil od původní podoby a situaci ve stavebnictví místo zjednodušení naopak výrazně zhorší. Řadu kritiků měl i původní návrh právní normy. Mezi nejčastější výtky patřilo to, že nahrával developerům a nechránil veřejné zájmy. „Přestože je v nové předloze také řada pozitivních návrhů, např. zásadní omezení nešvaru dodatečného povolení černých staveb, obce zásadně nesouhlasí se zrušením více než 400 ze současných 700 stavebních úřadů. S touto redukcí nemůžeme souhlasit, poněvadž jednoznačně dojde ke snížení dostupnosti této agendy pro občany. Nové velké obvody stavebních úřadů nadto úředníci nebudou vůbec znát, když v řadě případů jde o území veliké takřka jako bývalý okres,“ uzavřel předseda SMS ČR Stanislav Polčák.
 
 
Mgr. Petr Jezdinský (s využitím webů Vlády České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj, České tiskové kanceláře a Advokátního deníku)

Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč