Dražby

Základní slovník pojmů

Dražba

Dražba je veřejné jednání. Účelem je přechod zpravidla přechod vlastnického práva k předmětu dražby. Koná se na základě návrhu navrhovatele.

Dražba může být nedobrovolná či dobrovolná. Dražit je možné jak nemovitosti (domy, byty, pozemky), tak věci movité (automobily, stroje, elektroniku, družstevní podíly, pohledávky).

Dohled nad dražebníky vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj.

Základní právní předpisy:

 • zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách
 • vyhláškou č. 18/2014 Sb. o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě

Dražební vyhláška

Jedná se o základní dokument každé dražby. Je taktéž upravena zákonem o veřejných dražbách a musí obsahovat:

 • Informaci, jestli jde o dražbu dobrovolnou či nedobrovolnou nebo dražbu opakovanou.
 • Informace o dražebníkovi.
 • Místo, datum a čas zahájení dražby.
 • Označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství a také práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby. Dále popis stavu, v němž se předmět dražby nachází, jeho odhadnutou nebo zjištěnou cenu.
 • Výši nejnižšího podání a minimálního příhozu.
 • Pokud je požadováno složení dražební jistoty, tak způsob a lhůtu pro její složení, číslo účtu a adresu místa, kde má být dražební jistota složena. Dále co je dokladem o složení dražební jistoty, výši dražební jistoty a způsob jejího vrácení. Případně také, jestli je možné uhradit dražební jistotu platební kartou nebo šekem.
 • Podrobnosti ke způsobu úhrady ceny dosažené vydražením.
 • Informace o termínech prohlídek předmětu dražby: datum a čas jejího konání.
 • Upřesnění podmínek odevzdání předmětu dražby vydražiteli.
 • Informace o výši odměny vybírané od vydražitele nebo způsob jejího určení, její splatnost či ujednání o tom, že dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně.

Protokol o dražbě

Dokument, který informuje o výsledku dražby všechny osoby, kterých se prodej nějakým způsobem dotýká.

Licitátor

Osoba, která moderuje samotný průběh dražby a za pomoci dražebního kladívka, uděluje příklep vítězi dražby. V současné době je to zajištěno elektronickou formou.

Dražebník

Jedná se právnickou nebo fyzickou osobu, která organizuje dražbu a zároveň splňuje podmínky stanovené zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách a bylo jí uděleno příslušné oprávnění k provozování koncesované živnosti.

Zaštiťuje celý dražební proces od podepsání dražební smlouvy až po finální předávání vydražené věci do rukou vydražitele

Účastník dražby

každá osoba, která se rozhodla se účastnit dražby o daný předmět.

Předmět dražby

Jde o jakoukoliv věc, kterou lze zpeněžit v dražbě a samotný prodej není omezen zákonem. Předměty dražby rozdělujeme takto:

 • Nemovité věci (byty, domy, pozemky, podíly)
 • Movité věci automobily, stroje a elektronika, pohledávky, obchodní podíly, družstevní podíly, závody – podniky a další)

Dražební jistota

Pokud je v dražební vyhlášce požadována, jedná se o částku, kterou musí účastník dražby složit na účet dražebníka, pokud se chce účastnit samotné dražby. Pokud nevydraží, je mu částka obratem navrácena zpět.

Příklep

Co se týká elektronické dražby, jedná se také o úkon licitátora, který spočívá v :

 • Ukončení dražby zastavením příjmu dalších nabídek.
 • Zveřejnění informace o ukončení dražby (udělení příklepu) na adrese, kde je dražba prováděna.

Minimální příhoz

Stanovená minimální částka, o kterou lze minimálně zvýšit nabízenou kupní cenu.

Smlouva o dražbě

Jedná se dokument, který mezi sebou uzavírají dražebník a navrhovatel.

Vydražitel

Osoba, která podala nejvyšší cenovou nabídku a stala se tak „vítězem“ dražby. Vydražitelem může být pouze účastník dražby, jemuž udělil licitátor příklep.

Navrhovatel

Osoba či právní subjekt, který chce a může rozhodnout o prodeji formou dražby.

Účastník dražby

Jedná se osoba či právní subjekt, který se účastní dražebního procesu za účelem koupě předmětu dražby.

Kauce

částka, kterou je nutné uhradit, aby bylo možno se účastnit aukce. Pokud v aukci nevyhrajete, je zvyklostí, že se Vám celá vrátí zpět.

Náklady dražby

Dělí na odměnu dražebníka a náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby.

Náklady účelně vynaložené dražebníkem zpravidla bývají součástí odměny dražebníka.

Výtěžek dražby

Výtěžkem dražby je cena dosažená vydražením a její případné příslušenství.

Zmařená dražba

Zmaření dražby je zpravidla neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě. Vydražitel pak musí uhradit náklady zmařené dražby a náklady dražby opakované, která se konala z důvodu zmaření dražby.

Potřebujete poradit?

Zavolejte na naši bezplatnou linku nebo nám napište. Naše poradenství je zdarma.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč