Dražby

Postup spolupráce

Uzavření smlouvy o provedení dražby

V této smlouvě je vždy v souladu se zákonem specifikován předmět dražby, nejnižší podání, výše odměny pro dražebníka a další nezbytné údaje.

Ocenění a zajištění dokumentace k předmětu dražby

Každý potencionální zájemce bude chtít znát všechny podstatné informace o dražené věci. Tyto informace získáme od Vás, tedy od navrhovatele, vlastníka nebo z veřejně dostupných zdrojů, jako je např. katastr nemovitostí. Tyto informace zaneseme do ocenění a samozřejmě do inzerátu dražby. Ocenění movitých věcí zajistíme my jako dražebník, v případě nemovitostí se obrátíme na znalce.

Termín dražby a prohlídek

Termín dražby a prohlídek stanovujeme po dohodě s Vámi tak, abychom neomezili zájem účastníků o dražbu a dodrželi zákon. Zpravidla realizujeme 2 termíny prohlídek, ale nebráníme se s Vaším souhlasem realizovat i více prohlídek.

Upřesnění odpovědnosti za vady dražené věci

Domluvíme se s Vámi na rozsahu odpovědnosti za vady předmětu dražby, které jsou stanoveny v dražební vyhlášce. Zpravidla zde uvádíme, že navrhovatel, tedy Vy, za žádné vady, a to ani za ty skryté, neodpovídá.

Zveřejnění dražební vyhlášky

Dražební vyhlášku uveřejňujeme vždy o něco déle, než je minimální délka zveřejnění, která se odvíjí od druhu předmětu dražby a výše nejnižšího podání.

U movité věci se jedná minimálně o 15 dní před dražbou a za podmínky, že nejnižší podání je do 100 000 Kč. Zpravidla se jedná o starší motorové vozidlo.

Ve všech ostatních případech uveřejňujeme dražební vyhlášku na více než 30 dnů.

Provedení dražby

Dražba proběhne v termínu a čase uvedeném v dražební vyhlášce. Probíhá licitace směrem nahoru a příklep získává účastník s nejvyšším podáním. Shodné podání může učinit pouze účastník s předkupním právem.

Doplacení ceny dosažené v dražbě

Jedná se o tzv. výtěžek dražby. V dražební vyhlášce jsou uvedeny lhůty pro zaplacení, které korespondují se zákonem. Vydražitel se stává vlastníkem předmětu dražby po zaplacení celé ceny, a to na základě potvrzení o nabytí vlastnictví, které mu vystavíme.

V případě, že vydražitel neuhradí výtěžek dražby, je dražba zmařena vydražitelem. Ten musí uhradit náklady dražby a také náklady dražby opakované.

Vyplacení výtěžku dražby

Po doplacení ceny dosažené vydražením neprodleně vyplácíme navrhovateli výtěžek dražby ponížený o náklady dražby specifikované ve smlouvě o provedení dražby. Maximálně do 5-ti pracovních dní.

Předání předmětu dražby

Po přechodu vlastnictví k předmětu dražby na vydražitele domluvíme ve lhůtě dle dražební vyhlášky termín předání. Nejčastěji předáváme dražené věci vydražiteli my na základě plné moci. Veškeré náklady spojené s předáním hradí vydražitel.

Potřebujete poradit?

Zavolejte na naši bezplatnou linku nebo nám napište. Naše poradenství je zdarma.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč