Aukce

Základní slovník pojmů (malá nápověda)

Aukce

Prostřednictvím aukce dochází k prodeji věcí za nejvyšší nabídku. Podstatou je transparentní veřejná nabídka prodeje, na kterou zájemci přihazují částku, jež jsou ochotni za prodávanou věc zaplatit. V současnosti běžné a čím dál tím více populární elektronické aukce na internetových portálech předpokládají následné sjednání kupní smlouvy s výhercem aukce (vydražitelem), zatímco ve formální dražbě podle zákona o veřejných dražbách dochází k přechodu vlastnického práva už samotným příklepem (viz výše).

Aukční jistota

Je částka uhrazená účastníkem na účet organizátora elektronické aukce. Její výše je stanovena v aukční vyhlášce a je podmínkou pro připuštění k účasti na konkrétní elektronické aukci. Tato finanční částka pak představuje zálohu na doplacení ceny dosažené vydražením předmětu elektronické aukce. Aukční jistota může být organizátorem v plném rozsahu započtena na smluvní pokutu za porušení povinnosti vítěze aukce doplatit cenu dosaženou vydražením předmětu aukce ve lhůtě stanovené v aukční vyhlášce. Aukční jistota může být také organizátorem v plném rozsahu započtena na smluvní pokutu za porušení povinnosti vítěze aukce uzavřít s vyhlašovatelem realizační smlouvu ve stanoveném termínu uvedeném v aukční vyhlášce.

Aukční vyhláška

Je dokument obsahující popis předmětu aukce, způsob jejího provedení, podmínky pro účast v ní a další podstatné informace týkající se předmětu aukce, způsobu konání aukce a způsobu převodu vlastnického práva k předmětu aukce v případě úspěšného aukčního jednání, jakož i další.

Minimální podání

Je cena, kterou může dražící účastník za předmět aukce nabídnout nejméně.

Minimální příhoz

Je minimální částka, o kterou může dražící účastník zvýšit svoji nabídku oproti poslední nabízené ceně.

Organizátor aukce

Je právní subjekt, který vyhlašovateli/navrhovateli aukce jakož i ostatním účastníkům aukce umožňuje prostřednictvím v případě společnosti JURIS REAL Dražby, a.s. specifického a otevřeného softwaru vypsání aukce a především pak průběh aukčního jednání prostřednictvím elektronické aukce.

Podání

Je jednotlivá nabídka výše ceny, kterou dražící účastník činí formou příhozu a za kterou je zájemce v daný okamžik předmět aukce ochoten koupit, přičemž dražící účastník není omezen počtem nebo maximálních výší svých podání (s výjimkou výše minimálního podání a minimálního příhozu). Nabídka ceny je zároveň projevem vůle předmět aukce bez dalších podmínek koupit a je též návrhem zájemce na uzavření kupní smlouvy.

Účastník aukce

Je do aukce přihlášený a připuštěný účastník, který splnil podmínky aukční vyhlášky a má oprávnění činit nabídky formou příhozů.

Elektronické aukce se může zúčastnit fyzická osoba, která je plně svéprávná nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, přičemž současně splňuje podmínky pro nabývání předmětu elektronické aukce plynoucí z obecně závazných předpisů a zároveň:

a) Na majetek účastníka nebyl prohlášen konkurz, nebylo vydáno rozhodnutí o moratoriu či rozhodnutí o úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, ani nebyl podán návrh na prohlášení konkurzu nebo insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, jeho jakýkoliv majetek není předmětem exekučního řízení ani není dán zákonný důvod k zahájení insolvenčního nebo exekučního řízení, ani není v situaci, kdy by mu úpadek hrozil, ani není důvod pro vydání předběžného opatření k omezení vlastnického práva a účastník tak nezkracuje uspokojení vymahatelné pohledávky věřitele ve smyslu ustanovení § 589 zákona č. 89/2020 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

b) Účastník není osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu ust. § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vítěz

Je účastníkem aukce s nejvyšším podáním k okamžiku ukončení aukčního jednání.

Vyhlašovatel

Je vlastník předmětu elektronické aukce, nebo osoba oprávněná nakládat s předmětem aukce podle zvláštního zákona (např. insolvenční správce, likvidátor, notář jako soudní komisař). Vyhlašovatel navrhuje provedení elektronické aukce za podmínek stanovených v aukční vyhlášce. Mezi vyhlašovatelem a organizátorem je vždy uzavřena písemná smlouva. Vyhlašovatel je oprávněn od provedení aukce kdykoliv upustit, stejně tak je oprávněn upustit i od uzavření realizační smlouvy v případě, že aukce už proběhla.

Potřebujete poradit?

Zavolejte na naši bezplatnou linku nebo nám napište. Naše poradenství je zdarma.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč